สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยชนะเลิศการประกวดศักยภาพการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2553

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการประกวดศักยภาพการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2553 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต(สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย) ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต (สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย) ซึ่งนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้มอบรางวัลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ เมื่อเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนได้รับรางวัลดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงบประมาณของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ หน่วยงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง อ.พิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยได้ส่งฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง จำนวน 4 ฟาร์มเข้าประกวดส่งเสริมปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่น ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด ผลปรากฏว่า ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ของอำเภอพิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 4 ฟาร์ม คือ

1. ฟาร์มของนางกานดา จงอยู่สุข หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย
2. ฟาร์มของนายเสกสรร โรจนวิจิตร หมู่ที่ 4 ต.บ้านดารา
3. ฟาร์มของนายธรรมนูญ จุ้ยสีแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ
4. ฟาร์มของนายยงยุทธ นวลแหยม หมู่ที่ 4 ต.บ้านโคน

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ต่อไป

เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2552/2553

จากการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย คัดเลือก นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย เข้าประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ผลประกวดปรากฏว่า นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งจะเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่่ 6 ต่อไป

คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด


คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 เดินทางมาตรวจคัดเลือก นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปศุสัตว์อำเภอพิชัย ให้การต้อนรับ ซึ่ง อสป.ประทุม ด้วงใจจิตร เข้าเป็นอาสาปศุสัตว์ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เสียสละและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการต่าง ๆ กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านเป็นอย่างดี เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดใน โค กระบือ แพะ แกะ การทดสอบโรคแท้งติดต่อใน โค กระบือ แพะ แกะ การช่วยเหลือพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยเบื้องต้น การให้คำแนะนำปัญหาการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี โดยตนเองเลี้ยงแพะเนื้อ ประมาณ 100 ตัว และเตรียมจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อประจำตำบลท่ามะเฟือง นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการหมู่บ้าน กรรมการกองทุนประจำหมู่บ้านและวิทยากรต่าง ๆ อีกด้วย