สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยชนะเลิศการประกวดศักยภาพการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2553

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการประกวดศักยภาพการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2553 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต(สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย) ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต (สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย) ซึ่งนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้มอบรางวัลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ เมื่อเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนได้รับรางวัลดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงบประมาณของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ หน่วยงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น