คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด


คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 เดินทางมาตรวจคัดเลือก นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปศุสัตว์อำเภอพิชัย ให้การต้อนรับ ซึ่ง อสป.ประทุม ด้วงใจจิตร เข้าเป็นอาสาปศุสัตว์ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เสียสละและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการต่าง ๆ กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านเป็นอย่างดี เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดใน โค กระบือ แพะ แกะ การทดสอบโรคแท้งติดต่อใน โค กระบือ แพะ แกะ การช่วยเหลือพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยเบื้องต้น การให้คำแนะนำปัญหาการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี โดยตนเองเลี้ยงแพะเนื้อ ประมาณ 100 ตัว และเตรียมจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อประจำตำบลท่ามะเฟือง นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการหมู่บ้าน กรรมการกองทุนประจำหมู่บ้านและวิทยากรต่าง ๆ อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น