อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ต่อไป

เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2552/2553

จากการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย คัดเลือก นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย เข้าประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ผลประกวดปรากฏว่า นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งจะเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่่ 6 ต่อไป