คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด


คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 เดินทางมาตรวจคัดเลือก นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปศุสัตว์อำเภอพิชัย ให้การต้อนรับ ซึ่ง อสป.ประทุม ด้วงใจจิตร เข้าเป็นอาสาปศุสัตว์ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เสียสละและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการต่าง ๆ กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านเป็นอย่างดี เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดใน โค กระบือ แพะ แกะ การทดสอบโรคแท้งติดต่อใน โค กระบือ แพะ แกะ การช่วยเหลือพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยเบื้องต้น การให้คำแนะนำปัญหาการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี โดยตนเองเลี้ยงแพะเนื้อ ประมาณ 100 ตัว และเตรียมจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อประจำตำบลท่ามะเฟือง นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการหมู่บ้าน กรรมการกองทุนประจำหมู่บ้านและวิทยากรต่าง ๆ อีกด้วย

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด

ปศุสัตว์อำเภอพิชัย นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นของอำเภอพิชัย คือ นางกานดา จงอยู่สุข (ครูอ้อย) ณ ฟาร์มแพะคลองละมุง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบเศรษฐกิจพอเพียงและผสมผสานกัน ที่ประสบความสำเร็จ มีการจัดระบบบัญชี มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และยังมีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในตำบลไร่อ้อยและตำบลอื่น ๆ ของอำเภอพิชัย


รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2553สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยดำเนินการโครงการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ของอำเภอพิชัย จำนวน 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ระหว่างวันที 2 - 16 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากช่วงนี้เป็นรอยต่อฤดูฝนกับฤดูหนาว ประกอบกับ จะมีนกอพยพจากซีกโลกตอนเหนือลงสู่บริเวณอบอุ่นซึ่งพาดผ่านประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งน้ำต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก จึงมีการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก รวมทั้งการป้องกันโรคอื่น ๆในสัตว์ปีกอีกด้วย