สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยชนะเลิศการประกวดศักยภาพการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2553

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการประกวดศักยภาพการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2553 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต(สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย) ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต (สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย) ซึ่งนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้มอบรางวัลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ เมื่อเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนได้รับรางวัลดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงบประมาณของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ หน่วยงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง อ.พิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยได้ส่งฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง จำนวน 4 ฟาร์มเข้าประกวดส่งเสริมปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่น ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด ผลปรากฏว่า ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ของอำเภอพิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 4 ฟาร์ม คือ

1. ฟาร์มของนางกานดา จงอยู่สุข หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย
2. ฟาร์มของนายเสกสรร โรจนวิจิตร หมู่ที่ 4 ต.บ้านดารา
3. ฟาร์มของนายธรรมนูญ จุ้ยสีแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ
4. ฟาร์มของนายยงยุทธ นวลแหยม หมู่ที่ 4 ต.บ้านโคน